Chinese guidelines on the diagnosis and treatment of primary lung cancer (2011)

Xiu-yi Zhi, Yi-long Wu, Hong Bu, Gang Cheng, Ying Cheng, Xiang Du, Bao-hui Han, Ge-ning Jiang, Shun-chang Jiao, De-ruo Liu, Lun-xu Liu, You Lu, Sheng-lin Ma, Yuan-kai Shi, Chang-li Wang, Jie Wang, Tian-you Wang, Yue Yang, Qing-hua Zhou

Abstract

Primary lung cancer (PLC) is one of the most common malignant tumors in China. According to the Health Statistics Yearbook 2010, PLC was the first leading cause of cancer death nationwide in 2005.