Surgery in Masaoka stage IV thymic carcinoma: a propensity-matched study based on the SEER database

Cong Ye, Minwei Bao, Huiting Li, Xiaogang Liu, Gening Jiang, Weixi Wang