Prognostic predictors of remission in ocular myasthenia after thymectomy

Xiang Liu, Wangyan Zhou, Jun Hu, Mingsong Hu, Wenkui Gao, Shan Zhang, Wei Zeng