Matrix metalloproteinase family gene polymorphisms and lung cancer susceptibility: an updated meta-analysis

Xiaoliang Li, Caiyang Liu, Ran Ran, Gaohua Liu, Yanhui Yang, Wenzhuo Zhao, Xiaoyang Xie, Ji Li