Knockdown of PLAT enhances the anticancer effect of gefitinib in non-small cell lung cancer

Mengnan Yan, Wei Wang, Jian Zhou, Meijia Chang, Wenjun Peng, Ge Zhang, Jing Li, Huayin Li, Chunxue Bai