The accuracy of ultrasound-guided lung biopsy pathology and microbial cultures for peripheral lung lesions

Zhen-Long Zhao, Li-Li Peng, Ying Wei, Yan Li, Ge-Meng Wang, Ming-An Yu