A nomogram for predicting in-hospital mortality in acute type A aortic dissection patients

Guifang Yang, Yang Zhou, Huaping He, Xiaogao Pan, Xizhao Li, Xiangping Chai