Inhibition of the endoplasmic reticulum (ER) stress-associated IRE-1/XBP-1 pathway alleviates acute lung injury via modulation of macrophage activation

Yanfeng Zhao, Yan Jiang, Linsong Chen, Xinlin Zheng, Junjie Zhu, Xiao Song, Jinghan Shi, Yuping Li, Wenxin He