Inhibition of the endoplasmic reticulum (ER) stress-associated IRE-1/XBP-1 pathway alleviates acute lung injury via modulation of macrophage activation

Yanfeng Zhao, Yan Jiang, Linsong Chen, Xinlin Zheng, Junjie Zhu, Xiao Song, Jinghan Shi, Yuping Li, Wenxin He

Article Options

Download Citation