Long-term outcomes of surgical procedures for Marfan syndrome: aortic dissection versus aneurysm

Ning Li, Yu Zhang, Yuan Gao, Yifan Bai, Fan Qiao, Mengwei Tan, Qingqi Han, Fanglin Lu, Bailing Li, Lin Han, Guanxin Zhang, Zhiyun Xu