Long-term outcomes of surgical procedures for Marfan syndrome: aortic dissection versus aneurysm

Ning Li, Yu Zhang, Yuan Gao, Yifan Bai, Fan Qiao, Mengwei Tan, Qingqi Han, Fanglin Lu, Bailing Li, Lin Han, Guanxin Zhang, Zhiyun Xu

Article Options

Download Citation