Vacuum-assisted closure vs. bilateral pectoralis major muscle flaps for deep sternal wounds infection

Tuo Pan, Kai Li, Fu-Dong Fan, Yong-Shun Gao, Dong-Jin Wang