Long-term safety of icotinib in patients with non-small cell lung cancer: a retrospective, real-world study

Wen Zhang, Yiping Zhang, Qiong Zhao, Xiguang Liu, Likun Chen, Hongming Pan, Yuping Li, You Lu, Jianjin Huang, Zhe Zhang, Kaiqi Du, Suning Zhang, Tao Li, Liqin Lu, Guangmao Yu, Yang Wang, Xiaobin Yuan, Min Yang, Yongbin Ma, Fenlai Tan