Characteristics of incomplete endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration cases

Hidenao Kayawake, Toyofumi F. Chen-Yoshikawa, Satona Takana, Yoshito Yamada, Yojiro Yutaka, Daisuke Nakajima, Masatsugu Hamaji, Toshi Menju, Akihiro Ohsumi, Hiroshi Date