Delayed surgery after histologic or radiologic-diagnosed clinical stage I lung adenocarcinoma

Chien-Sheng Huang, Po-Kuei Hsu, Chun-Ku Chen, Yi-Chen Yeh, Chun-Che Shih, Biing-Shiun Huang