The fate of subsolid nodule: predictable or unpredictable?

Yun-Ju Wu, Jeng-Hwei Tseng, Chia-Hao Liang, En-Kuei Tang, Fu-Zong Wu