Continuous positive airway pressure improves respiratory mechanics and efficiency of neural drive in stable COPD: an exploratory study

Kai Wang, Zhen-Yu Liang, Xi-Long Wang, Yun Li, Yi-Rong Lu, Jun-Fang Liu, Jia-Hui Li, Li-Mei Xu, Guo-Qiang Chen, Ping Chang, Zhong-Ran Cen, Xin Chen