Impact of pulmonary interstitial lesions on efficacy and prognosis of EGFR-TKI-treated advanced non-small cell lung cancers

Xiang-Yan Zhang, Rui Cao, Yi-Jia Guo, Yan-Hua Zhen, Jia-He Zheng, Le-Tian Huang, Shu-Ling Zhang, Wei Jing, Li Sun, Jian-Zhu Zhao, Cheng-Bo Han, Jie-Tao Ma