Could the loss of diaphragm thickness measured by computer tomography predict the rate of reintubation?

Yue-Nan Ni, Hui Xu, Wei-Jing Li, Ji-Kui Sun, Bin-Miao Liang, Zong-An Liang