Image-guided video-assisted thoracoscopic surgery with Artis Pheno for pulmonary nodule resection

Ya-Fu Cheng, Heng-Chung Chen, Pei-Cing Ke, Wei-Heng Hung, Ching-Yuan Cheng, Ching-Hsiung Lin, Bing-Yen Wang