Variable predictors of acute pulmonary embolism recurrence with duration of follow-up

Yi-Lan Yang, Ping Yuan, Chuan-Yu Wang, Bigyan Pudasaini, Yuan Li, Yan-Zhe Yu, Qin-Hua Zhao, Lan Wang, Su-Gang Gong, Rong Jiang, Wen-Hui Wu, Jing He, Jian Guo, Ci-Jun Luo, Hong-Ling Qiu, Chang Chen, Jin-Ling Li, Jin-Ming Liu