Detection of plasma T790M mutation after the first generation EGFR-TKI resistance of non-small cell lung cancer in the real world

Haiyan Li, Jinwei Wang, Guojing Zhang, Yuping Li, Ling Lin, Haihua Yang, Jingjing Zhou, Lingna Zhang, Dongqing Lv