Modified silicone stent for difficult-to-treat massive hemoptysis: a pilot study of 14 cases

Junli Zeng, Xuemei Wu, Meihua Zhang, Liancheng Lin, Mingyao Ke