The value of CT imaging for COVID-19 pneumonia: report of a false-negative nucleic acid test case

Chun-Yan Lu, Hong-Li Bai, Yuan Yuan, Qiang Lu