Development of a predictive nomogram for cause-specific mortality in surgically resected early-stage oesophageal cancer: a Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) analysis

Xiangyang Yu, Shugeng Gao, Qi Xue, Fengwei Tan, Yushun Gao, Yousheng Mao, Dali Wang, Jun Zhao, Yin Li, Jie He, Juwei Mu