Aortic balloon occlusion technique in total arch replacement with frozen elephant trunk after thoracic endovascular aortic repair

Yaojun Dun, Yi Shi, Hongwei Guo, Yanxiang Liu, Bowen Zhang, Xiaogang Sun