Anti-apoptosis effect of heme oxygenase-1 on lung injury after cardiopulmonary bypass

Wei Sheng, Haiqin Yang, Zhaozhuo Niu, Hong Yin