LncRNA CRNDE modulates cardiac progenitor cells’ proliferation and migration via the miR-181a/LYRM1 axis in hypoxia

Chuanchuan Li, Yan Zhang, Yuan Tang, Jinwen Xiao, Feng Gao, Yu Ouyang, Xiao Cheng