Preoperative predictors of lymph node metastasis in clinical T1 adenocarcinoma

Kenta Nakahashi, Nobuo Tsunooka, Kyo Hirayama, Masahiro Matsuno, Mareyuki Endo, Junichi Akahira, Masataka Taguri