Effects of indoor environment and lifestyle on respiratory health of children in Chongqing, China

Wenyan Li, Qin Liu, Yiwen Chen, Bo Yang, Xin Huang, Yueyue Li, Junfeng Zhang