Uniportal video-assisted thoracoscopic lung sparing tracheo-bronchial and carinal sleeve resections

Diego Gonzalez-Rivas, Konstantinos Marios Soultanis, Alejandro Garcia, Kaiyun Yang, Yue Qing, Linhua Yie, Guangqiang Zhao, Anning Chen, Yunchao Huang, Guangjian Li, Gening Jiang