Preoperative lung surface localization for pulmonary wedge resection: a single-center experience

Masahiro Yanagiya, Masaaki Sato, Keiko Ueda, Kazuhiro Nagayama, Takuya Kawahara, Shun Kawashima, Takuma Yotsumoto, Takafusa Yoshioka, Kento J. Fukumoto, Jun Nakajima