Low platelet count is a risk factor of postoperative pneumonia in patients with type A acute aortic dissection

Run Yao, Xianglin Liu, Yi He, Cheng Mei, Yamei Shen, Qinru Zhan, Lingjin Huang, Bijuan Li, Ning Li