The arterial-ligation-alone method for identifying the intersegmental plane during thoracoscopic anatomic segmentectomy

Hong-Hao Fu, Zhen Feng, Meng Li, Hui Wang, Wan-Gang Ren, Zhong-Min Peng