Preoperative individualized education intervention reduces delirium after cardiac surgery: a randomized controlled study

Xiaofei Xue, Pei Wang, Jingjing Wang, Xian Li, Fei Peng, Zhinong Wang