A nomogram to predict prognosis of patients with lung adenosquamous carcinoma: a population-based study

Jiaqi Liang, Qihai Sui, Yuansheng Zheng, Guoshu Bi, Zhencong Chen, Ming Li, Yiwei Huang, Tao Lu, Cheng Zhan, Weigang Guo