Fixed in the neck or pushed back into the thorax?—Impact of cervical anastomosis position on anastomosis healing

Jun Luo, Ze-Guo Zhuo, Yun-Ke Zhu, Han-Yu Deng, Tie-Niu Song, Gu-Ha Alai, Xu Shen, Yi-Dan Lin