016. Prevalence of metabolic syndrome between patients with obstructive sleep apnea

Maria Xanthoudaki, Evangelia Nena, Maria Manidou, Despoina Kotakidou, Markos Markou, Sofia Mpikou, Marina Papadopoulou, Stavros Anevlavis, Demosthenes Bouros, Paschalis Steiropoulos

Article Options

Download Citation