Clinical long-term outcome of non-specific pleuritis (NSP) after surgical or medical thoracoscopy

Georgia Karpathiou, Stavros Anevlavis, Olivier Tiffet, Francois Casteillo, Mousa Mobarki, Valentine Mismetti, Paschalis Ntolios, Andreas Koulelidis, Tiffany Trouillon, Nicolas Zadel, Sirine Hathroubi, Michel Peoc’h, Marios E. Froudarakis