DACT2 regulates structural and electrical atrial remodeling in atrial fibrillation

Jian Hou, Shaojie Huang, Yan Long, Jiaxing Huang, Song Yang, Jianping Yao, Guangxian Chen, Yuan Yue, Mengya Liang, Bo Mei, Jiawen Li, Zhongkai Wu