Endovascular aortic repairs combined with looping-chimney technique for repairing aortic arch lesions and reconstructing left common carotid artery

Jinhui Zhang, Xunqiang Liu, Min Tian, Huanjun Chen, Jifeng Wang, Min Ji, Lei Cong, Chunxin Yang, Enshuai Zhu, Jing Tan