Oncologic outcomes of lobectomy vs. segmentectomy in non-small cell lung cancer with clinical T1N0M0 stage: a literature review and meta-analysis

Yu-Zhen Zheng, Wen-Yu Zhai, Jian Zhao, Rui-Xing Luo, Wan-Jie Gu, Shen-Shen Fu, Da Wu, Lian-Xiong Yuan, Wei Jiang, Yasuhiro Tsutani, Hong-Ying Liao, Xiao-Qiang Li