Prognostic impact of lymphadenectomy on outcomes of sublobar resection for non-small cell lung cancer ≤1 or >1 to 2 cm

Enkuo Zheng, Minglei Yang, Rui Li, Junjun Ni, Xiang Xu, Guofang Zhao