047. Endobronchial hamartoma diagnosed incidentally

Evdokia Moulara, Dimitra Siopi, Stavros Tryfon, Varvara Ampelidou, Angelliki Cheva, Panagiotis Palladas, Diamantis Chloros, Venetia Tsara

Article Options

Download Citation