Respiratory health effects of residential individual and cumulative risk factors in children living in two cities of the Pearl River Delta Region, China

Jianqing Lin, Weiwei Lin, Zixuan Yin, Xi Fu, Dejian Mai, Shaojie Fu, Junfeng (Jim) Zhang, Jicheng Gong, Ning Feng, Lingyan He