Comparison of minimally invasive surgery for non-flail chest rib fractures: a prospective cohort study

Yang Li, Erji Gao, Yi Yang, Zongli Gao, Weiwei He, Yonghong Zhao, Weiming Wu, Tiancheng Zhao, Xiang Guo