Investigation of a family cluster outbreak of COVID-19 indicates the necessity of CT screening for asymptomatic family members in close contact with confirmed patients

Zhifeng Liu, Qiwen Wu, Zhikang Zou, Yeping Yao, Jinhui Cai, Tao Liu, Zhengfei Yang, Qingyu Liu