The classification and treatment strategies of post-esophagectomy airway-gastric fistula

Changchun Wang, Chengqiang Li, Xun Yang, Weimin Mao, Youhua Jiang, Jie Wu, Qiang Zhao, Anqi Ji, Qixun Chen, Hecheng Li, Jinshi Liu