Serial disseminated intravascular coagulation score with neuron specific enolase predicts the mortality of cardiac arrest—a pilot study

Qiangrong Zhai, Lu Feng, Hua Zhang, Meng Wu, Daidai Wang, Hongxia Ge, Shu Li, Langfang Du, Kang Zheng, Hui Li, Shaoyu Liu, Jingjing Zhao, Wei Huai, Qingbian Ma