WNT signaling pathway regulator-FRAT2 affects oncogenesis and prognosis of basal-like breast cancer

Yao Zhou, Can Li, Jie Peng, Ping Luo, Chunwei Xie, Shengshan Liu, Ge Chen, Taiyuan Li