Ultrasound-guided percutaneous needle biopsy skill for peripheral lung lesions and complications prevention

Hongxia Zhang, Yang Guang, Wen He, Linggang Cheng, Tengfei Yu, Yu Tang, Haiman Song, Xin Liu, Yukang Zhang