Clinical evaluation of right recurrent laryngeal nerve nodes in thoracic esophageal squamous cell carcinoma

Zhen-Xuan Li, Xiao-Dong Li, Xian-Ben Liu, Wen-Qun Xing, Hai-Bo Sun, Zong-Fei Wang, Rui-Xiang Zhang, Yin Li